Huurvoorwaarden

De voorwaarden zijn ook als PDF te downloaden.

Artikel 1
VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. VERHUURDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan VERHUURDER verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. VERHUURDER wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging.

Artikel 2. Reserveren en prijs.
Een reservering is geldig vanaf het moment, dat VERHUURDER de vereiste aanbetaling heeft ontvangen.
Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd.
De prijzen van VERHUURDER zijn berekend in EURO'S en zijn per nacht en zodanig vermeld op de factuur. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. Bijkomende kosten, zoals eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn nooit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3. Betaling van de huurprijs.
Voor iedere reservering moet 100% van de huurprijs worden betaald uiterlijk 1 week voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door VERHUURDER zijn ontvangen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. VERHUURDER heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden.
Indien de reservering minder dan 1 week voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

Artikel 4. Annulering door de huurder.
Elke annulering moet per e-mail aan VERHUURDER worden gemeld.
VERHUURDER brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:

Annulering meer dan 1 maand voor de aanvang van de huurperiode: 10 euro.
Annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur.
Annulering tussen de 13e en de 5e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur.
Annulering minder dan 5 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 5. Annulering door VERHUURDER.
Indien door onvoorziene omstandigheden VERHUURDER een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.
Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal VERHUURDER bovendien een extra bedrag van 10% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6. Klachten en geschillen.
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.
Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met VERHUURDER. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.
Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.

Artikel 7. Omschrijving.
Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van VERHUURDER betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door VERHUURDER.
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal VERHUURDER de huurder hierover informeren, doch dan kan VERHUURDER hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder VERHUURDER hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen.
Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van VERHUURDER.

Artikel 8. Aankomst en vertrek.
De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 13 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen.
De vakantiewoning moet uiterlijk om 11 uur verlaten worden op de dag van vertrek.

Artikel 9. Maximum aantal bewoners.
In een vakantiewoning mogen niet meer dan 4 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door VERHUURDER.
Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10. Huisdieren.
In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen.

Artikel 11. Schoonmaak.
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 24 uur aan VERHUURDER te melden.
Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.
Voor zover de huurder dit bij aankomst reeds heeft gemeld, kan hij er voor kiezen voor deze eindschoonmaak te betalen. Het bedrag wordt bij de omschrijving van de vakantiewoning vermeld.
Niettemin behoud de eigenaar zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien de eindschoonmaak niet naar behoren is verricht.